Group Photos in 2022 Fall

Shiyu Zhen, Kai Chen, Lixiang Qian, Jing Chai, Xuan Luo, Xiangfu Niu, Shuwei Li, Bright Zhang

Kai Chen, Shuwei Li

Xiangfu Niu, Shuwei Li

Shiyu Zhen, Kai Chen, Lixiang Qian, Xuan Luo, Xiangfu Niu, Shuwei Li, Bright Zhang