Current Members

Alumnus

Zheyu Zhang

Graduate student@PSI

JIaming Tian

Graduate student@EPFL

Group Photos

Group photo at 2022

Shiyu Zhen, Kai Chen, Lixiang Qian, Xuan Luo, Xiangfu Niu, Shuwei Li, Bright Zhang

Group photo at 2022

Group photo at 2022

Group Photo at 2022

Shiyu Zhen, Kai Chen, Lixiang Qian, Jing Chai, Xuan Luo, Xiangfu Niu, Shuwei Li, Bright Zhang

Group photo of Kai Chen and Shuwei Li at 2022

Kai Chen, Shuwei Li

Group photo of Xiangfu Niu and Shuwei Li at 2022

Xiangfu Niu, Shuwei Li

Group photo at 2021

Xiangfu Niu, Xuan Luo, Zheyu Zhang, Shuwei Li, Bright Zhang.

Group photo at 2020

Shuwei Li, Bright Zhang, Xiangfu Niu